Idea pozitivního prostředí, obzvláště v souvislosti s konceptem sounáležitosti, je v rámci porozumění portrétů Tomanové naprosto klíčová, a to nejen ve vztahu k fotografovaným jedincům, ale i k fotografce. Portréty vystihují fotografované jedince přesně takové, jací jsou, a stejně tak Tomanovou. Oba si nárokují právo býti sami sebou, přítomni okamžiku, viditelní a viděni. Portrét je důkazem toho, že jsme.

The idea of an affirmative space, particularly around the concept of belonging, is paramount in understanding Tomanova’s…portraits not only with respect to the subject, but also to the photographer. In these portraits, the subject is precisely, precisely, precisely who they are, and so is Tomanova. They each claim their right to be themselves, present, visible, and seen. The portrait is a testament to the fact that they matter.

  - Thomas Beachdel, Ph.D. Young American

Toto je budoucnost bez genderových binarit a zastaralých definic krásy. Marie nám ukazuje, že lidé mohou jednoduše být. Kéž by generace mladých Američanů byla jako Mariiny fotky z newyorského Downtownu, stejně rozmanitá a inkluzivní.

This is a future free of gender binaries and stale old definitions of beauty. In Marie’s world people can just simply be. I wish all of America’s youth culture looked like Marie’s photos of Downtown, diverse and inclusive.

- Ryan McGinley, úvod, Young American

V portrétní tvorbě Marie Tomanové je zcela zásadní myšlenkou empatické propojení mezi dílem a divákem – možnost identifikovat se s jiným člověkem a načerpat z tohoto spojení sílu. Je to inkluzivní proces, který lidem umožňuje najít se v díle, a hraje podstatnou roli v důležitosti, kterou Tomanová přisuzuje individualitě a svobodě. Být svobodným, být sám sebou, inspiruje a podporuje i ostatní v hledání své cesty a naplňování svých snů. Znamená to cítit se dobře ve vlastní kůži, ve vlastní identitě, ať je jakákoliv. Portréty Tomanové nás ujišťují a zdůrazňují, že být sami sebou je v pořádku – bez ohledu na to, kým jsme nebo kým chceme být. V pocitu individuality spočívá také jistá naděje, která je v práci Tomanové dalším silným prvkem, na nějž upozornil kurátor Šimon Kříž a kolem něhož je strukturována výstava v Galerii Dukla, s díly převážně vybranými z projektu New York New York z roku 2021.

Budete-li se dívat na portréty Tomanové pozorně, zjistíte, že vás pozorují zpět. To je alfa a omega tohoto projektu. Stejně, jako její kritikou uznávaná série Young American, i tyto portréty odráží snahu zachytit naději v lepší budoucnost a nastavují protipól k rostoucímu konzervativnímu a netolerantnímu společenskému prostředí a politické situaci ve světě.  Dílo Tomanové můžeme zasadit do kontextu stále silnějšího a důležitějšího hlasu mladé kultury, který přetváří definice genderu, společnosti, kultury a možná je také součástí procesu zažehnutí nenápadné, avšak velmi nutné ideologické revoluce.

One of the most significant aspects of Marie Tomanova’s portrait work is the idea of creating an empathic connection for the viewer—for the viewer to be able to identify with and be empowered by this connection with another person. The emphasis on this inclusionary process of identification is critical in the importance Tomanova places on individuality and freedom. To be free, to be yourself, is to inspire and support others in their own courage to be themselves and realize their dreams. It is to ensure a comfortability in one’s own identity, whatever that is. In a very direct way, Tomanova’s work emphasizes that it is ok to be yourself—whomever you are or want to be. There is hope in this sense of individuality, a powerful aspect of Tomanova’s work pinpointed by curator Šimon Kříž and the armature around which the exhibition at Galerie Dukla is structured, with work drawn primarily from her 2021 New York New York project.

To look deeply at Tomanova’s portraits and to see them looking deeply back at you is the heart of this work. Like her critically acclaimed Young American work, these portraits assert the hope for a better future as an antidote to an increasingly oppressive and intolerant social and political situation globally. Tomanova’s work points not only to youth empowerment and the potent voice and presence that has emerged with it, but also to the welcome disintegration of any sort of set idea about identity. One could contextualize Tomanova’s Young American in the increasingly important and powerful voice of youth culture that is in the process of vitally reshaping gender, society, culture, and igniting a much-needed ideological revolution.

- Thomas Beachdel a Šimon Kříž

Marie Tomanová

Marie Tomanová vyrůstala v jihomoravském městě Mikulov. Po získání magisterského titulu v oboru malířství odjela do Spojených států. Klíčovými tématy její tvorby se staly přesun, identita, gender a paměť. Tomanová měla samostatné výstavy po celém světě, mimo jiné v New Yorku, Praze, Tokiu a Paříži; její práce byly vystaveny v Berlíně na bienále Evropský měsíc fotografie 2020 a na Rencontres d'Arles v rámci Louis Roederer Discovery Award 2021 (Arles, Francie). Na Rencontres d'Arles byla vybrána k cestě na Mezinárodní fotografický festival Jimei x Arles v čínském Xiamenu v roce 2021. V současné době připravuje několik výstav, které budou souviset s vydáním celovečerního dokumentu HBO o její umělecké dráze Svět mezi námi (2024).

První kniha Tomanové Young American (Paradigm Publishing, 2019) se zaměřuje na individualitu, identitu a sounáležitost v americkém sociálním prostředí. Kniha je opatřena předmluvou uznávaného fotografa Ryana McGinleyho a krátce po jejím vydání byla vyprodána. 

Spolu s historikem umění Thomasem Beachdelem vydala svou druhou knihu New York New York (Hatje Cantz, 2021), tentokrát s předmluvou Kim Gordon, ve které obratně proplétá portrét a krajinu, aby rekontextualizovala a rozšířila význam obou. 

Třetí kniha Marie Tomanové It Was Once My Universe (Byl to kdysi můj vesmír) s předmluvou Lucy Santeové vyšla podzim 2022 v japonském nakladatelství SuperLabo. Jedná se o hluboce osobní projekt o návratu domů do České republiky po osmi letech, kdy jako emigrantka žila ve Spojených státech.

Czech-born Marie Tomanova grew up in a South Moravian border town, Mikulov. After receiving a painting MFA she left to United States. Turning to photography displacement, identity, gender, and memory became key themes in her work. Tomanova has had solo shows worldwide including in New York City, Prague, Tokyo, and Paris; her work has been exhibited in Berlin for the European Month of Photography 2020 biennial, and at the Rencontres d’Arles as part of the Louis Roederer Discovery Award 2021 (Arles, France). At Rencontres d’Arles it was selected to travel to the Jimei x Arles International Photo Festival in Xiamen, China in 2021. Tomanova is currently preparing several upcoming exhibitions to coincide with the 2024 release of a feature length HBO documentary on her trajectory as an artist, World Between Us.

Tomanova's first book Young American (Paradigm Publishing, 2019) focuses on individuality, identity, and belonging in the American social landscape. It features a foreword by acclaimed photographer Ryan McGinley and sold out shortly after its publication. Deftly entwining portraiture and landscape to recontextualize and expand the meaning of each, Tomanova published, with art historian Thomas Beachdel, her second book New York New York (Hatje Cantz, 2021) with foreword by Kim Gordon. 

Her third book It Was Once My Universe, with foreword by Lucy Sante, was recently published by SuperLabo, Japan in fall 2022. It is a deeply personal project about her return home to the Czech Republic after 8 years in exile as an immigrant living in the United States.

Kurátoři / Curators: Thomas Beachdel, Šimon Kříž
Spolukurátor / Co-curator: Hynek Chmelař